หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดจิตวิทยา ครั้งที่ 9 โดยเป็นกิจกรรมในรายวิชาจิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภคของนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ที่ได้นำอาหารและของใช้มาจำหน่าย ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Line