ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19