ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในฐานะประธานคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการสู่การเป็น SDU SMART Lecturers ประธานในการอบรมฯ กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การออกแบบการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชนัตถ์  พูนเดช รองผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ และรองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Hybrid Learning) สำหรับการสอนในยุคปกติใหม่ (Next normal) รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี แอปพลิเคชัน และเครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมฯ จำนวน 400 คน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting Application

no images were found