ผลงานทางวิชาการ

ผศ.ดร.ประภาวรรณ สมุทรเผ่าจินดา

สาขาวิชาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ผลงานทางวิชาการ

ผศ.ดร.วรภิญญา กิ่งมื่งแฮ

สาขาวิชาการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ผลงานทางวิชาการ

ผศ.ดร.เอมมิกา วชิระวินท์

สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาเทคโนโลยีการศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ผลงานทางวิชาการ

ผศ.ดร.พัชรพร ศุภกิจ

สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

ผลงานทางวิชาการ

ผศ.ดร.วิทวัส รัตนภาวร

สาขาวิศวกรรมเคมี อนุสาขาวิชาเคมีเทคนิค

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต