คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัล “สถาบันการศึกษาชี้นำสังคมไทยปลอดบุหรี่ ” ซึ่งจะมีการมอบรางวัลนี้ในงานประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นจากคณบดีองค์กรวิชาชีพสุขภาพ เรื่อง “การควบคุมการบริโภคยาสูบในมหาวิทยาลัยไทย” ครั้งที่ 3 (Dean Summit On Tobacco Control) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นี้

กำลังสำคัญผู้สร้างสรรค์งานจนได้รับรางวัลนี้ คือ อาจารย์ธีระชล สาตสิน และ อาจารย์วิวัฒน์ เหล่าชัย