โรงเรียนการเรือน ร่วมกับงานอนามัยและสุขาภิบาล
หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร และหลักสูตรผู้ประกอบกิจการ
โทร.0925875712 , 022445139

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
โทร.022416546 , 0937924639

ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ โรงเรียนการเรือน
หลักสูตรช่างฝีมืออาหารไทย
หลักสูตรระยะสั้นอาหารไทย อาหารนานาชาติ ขนมไทย เค้ก ขนม เบเกอรี่
โทร.022445391-2 , 082-5207978 , 0929558757 , 0929558758

โครงการสอนดนตรีสำหรับบุคคลภายนอก
โทร.022445810