ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ ผศ.ดร.วีณัฐ สกุลหอม คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ประชุมหารือการเชื่อมโยงงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา ว่ายน้ำและการปฐมพยาบาลให้กับนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 การบริการห้องพักให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนางานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง Online Learning 08 อาคาร 1 และผ่านระบบออนไลน์ MS Teams เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565