สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์: การพัฒนาเกมอย่างง่ายเพื่อการศึกษาในการฝึกทักษะด้านวิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 1 ให้แก่คุณครู  ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุระสิทธิ์ ทรงม้า รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดงานอบรม และ ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมในรุ่นที่ 1 ให้การต้อนรับวิทยาการและผู้เข้ารับการอบรม โดยมี ทีมงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายและฝึกปฏิบัติการในหัวข้อหลัก ดังต่อไปนี้

-วิทยาการและการคำนวณ/ การคิดเชิงคำนวณ / หลักการเขียนโปรแกรม

-ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ Unplug Programming

-เกมกับการเขียนโปรแกรม

-หลักการเขียนโค้ดดิ้งเพื่อสร้างเกม

-ฝึกปฏิบัติการเขียนโค้ดดิ้งอย่างง่าย

-การเขียนโค้ดดิ้งเพื่อสร้างเกม

-เครื่องมือ Game Builder ใน CodeMonkey ที่ใช้ในการออกแบบเกม

-การเขียนโค้ดดิ้งโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเกมอย่างง่าย

-การสร้างเกมโดยใช้โปรแกรม ในการพัฒนาเกมอย่างง่าย

-การนำเสนอเกมที่ได้ทำการพัฒนา

ทั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มาเยี่ยมชมการอบรมโครงการอบรมหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์: การพัฒนาเกมอย่างง่ายเพื่อการศึกษาในการฝึกทักษะด้านวิทยาการคำนวณ รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และทีมงานจาก mangoSTEEMS ได้สนับสนุนเครื่องมือ Game Builder ใน CodeMonkey ที่ใช้ในการออกแบบเกมอย่างง่าย โดยมีการฝึกปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการสร้างเกม อย่างเป็นกันเอง ในระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้อง Online Learning 03 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านมา