ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Design Thinking เพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ รุ่น 2(On-Site)-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม