ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร (Hybrid Learning)-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม