สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมเพื่อ การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus โดยมี รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นประธานในการประชุม โดยมีตัวแทนจากเครือข่ายพัฒนาวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้แก่ Journal of Food Health and Bioenvironmental Science (JFHB) Journal of Multidisciplinary in Social Sciences (JMSS) ASEAN Journal of Education (AJE) วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต วารสารวัฒนธรรมอาหารไทย วารสารการจัดการทางการศึกษาปฐมวัย วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน และวารสารนวัตกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมลำพอง 3 (ห้อง 1215) อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต