ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนพิจิตร โดยการรัสมัครและการเสนอชื่อ-สถาบันวิทยาลัยชุมชน