ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากรเพื่อเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ-สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา