กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรม ACTIVITY OF THE SDU EP.7 หัวข้อ คุยกันแค่ไหนกับคนในบ้าน เด็กไทย VS เด็กเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.พัชราพรรณ นาคพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต โรงเรียนกฎหมายและการเมือง มาดำเนินรายการ ณ ห้อง Online Learning room 20 อาคาร 11 ชั้น 2 และ ผ่านระบบ Online วันที่ 31 พฤษภาคม 2565