ขอเชิญส่งบทความวิชาการ (Call for Papers) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ เรื่องยุติการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ-กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว