รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะ จำนวน 880 ฉบับ สำหรับจัดทำหนังสืออักษรเบลล์ สื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียนผู้พิการทางสายตา เพื่อไปมอบให้กับโรงเรียน    สอนคนตาบอดต่างๆ ทั่วประเทศ และมอบหนังสือเรียน ชุดนักเรียน รองเท้า เสื้อผ้า ของเล่นเด็ก เพื่อจัดทำถุงยังชีพเพื่อการศึกษา เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรม  ราชกุมารี โดยมี ร้อยโทนฤเทพ มณีรัตน์ ผู้ช่วยนายทหารกิจการพลเรือน  กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 (ปตอ.2 พัน 4) เป็นผู้แทนรับมอบ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต