ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565  โดยมีวาระเรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรายงานตัวและจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และคำสั่งแต่งผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และผ่านระบบ Online  ณ ห้องประชุมลำพอง 3 วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565