วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมทีมงานเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุม ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี