ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop (Online)) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2566 – 2570 ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยจำนวน 15 เขต ตามสัญญาความร่วมมือ (TOR) ระหว่างศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ม.สวนดุสิต กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี ผศ.ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน์ รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เย็นชัยพฤกษ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ และ อาจารย์ยศวีร์ อิ่มอโนทัย (ภาคเอกชน) เป็นวิทยากร กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 26 และ 27 พฤษภาคม และวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยกิจกรรมดำเนินการได้ลุล่วงไปด้วยดี