คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต (คณะเล็ก) ตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษา หัวหิน ด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน และพูดคุยกับนักศึกษา พร้อมทั้งประชุมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์การศึกษา หัวหิน และให้ข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ โดยมี ดร.สุรพล ศิริเศรษฐ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนานักศึกษา กล่าวต้อนรับและเล่าประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษา หัวหิน นางสาวปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา หัวหิน รายงานผลการดำเนินงานศูนย์การศึกษาหัวหิน ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน  2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ธุรกิจการบิน