ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ตรัง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มอบหมายให้ อาจารย์มาฆฤกษ์ ชูช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านหน้าเขา-ในวัง ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดตรัง (E3) ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามคำสั่งคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัตรัง (คศป.) โดยจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจ โดยร่วมรับฟังผลประเมินและเสนอแนวทางข้อคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเบื้องต้นตามเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ศูนย์ประสานการท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนื่องเที่ยวบ้านหน้าเขา – ในวัง วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น.