รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมจิบกาแฟ…แล “Go Pro…” ซึ่งเป็นกิจกรรม เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ในศาสตร์ด้านการสอน จากสุดยอดผู้สอน ระดับ Professional ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ อาจารย์ ดร.สินชัย จันทร์เสม คณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข คณะมนุษย์ฯ อาจารย์นิรัตน์ชฎา ไชยงาม คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาระ มีผลกิจ โรงเรียนการท่องเที่ยวฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชนก บุญไชย โรงเรียนการเรือน ดร.พัชราพรรณ นาคพงษ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยกิจกรรมจัดขึ้นทั้งในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting และรูปแบบออนไซต์ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 -11.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานมหาวิทยาลัย ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตข่าว: นางสาวอำภาพร นามเสนา  ภาพ: นายอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐ