มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมจิบกาแฟแล Go Pro แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์สอน โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนอาจารย์จากคณะ/โรงเรียน เข้าร่วม ดังนี้ ผศ.ฉัตรชนก บุญไชย โรงเรียนการเรือน ดร.สินชัย จันทร์เสม คณะครุศาสตร์ ดร.พัชราพรรณ นาคพงษ์ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ อาจารย์นิรัตนน์ชฎา ไชยงาม คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.ภูชิตต์ ภูริปาณิก คณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ดร.สิรวัลย์ เรืองช่วย ตู้ประกาย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลร์ผ่านระบบ Zoom วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565