ดร.สุทัน มุมแดง ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษ ร่วมกับ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานครนายก จ.นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ประชุมหารือและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อาหารครัวสวนดุสิต หอพักนักศึกษา การจำหน่ายข้าวสาร สระว่ายน้ำ และประเด็นอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565