ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาล่ามภาษามือ (รุ่นที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2565 รอบ 2