คู่มือการเข้าใช้งานระบบลงคะแนนออนไลน์ SDU eVote สำหรับบุคลากรสายวิชาการ (คลิก)

คู่มือการเข้าใช้งานระบบลงคะแนนออนไลน์ SDU eVote สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน (คลิก)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่นี่
https://www.dusit.ac.th/evote/home/check_election

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-15.00 น.
เลือกตั้งออนไลน์ https://www.dusit.ac.th/evote/

แนะนำผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ      

แนะนำผู้สมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน

แนะนำผู้สมัครสภาคณาจารย์และพนักงาน