สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ประจำปี ๒๕๖๕

ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. 

คลิก https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/