กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน” (CPR) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ได้เชิญทีมกู้ชีพ จากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชม มาเป็นวิทยากรในการบรรยายทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซึ่งในหลักสูตรมีเนื้อหาดังนี้ 1.ต้องทำอย่างไรเมื่อพบผู้ป่วยฉุกเฉิน 2.การประเมินสภาพการเจ็บป่วย 3.ความเข้าใจในขั้นตอนและช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และ 4.การรู้วิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยบุคลากรจากทุกส่วนงานของวิทยาเขตสุพรรณบุรี การอบรมจัดขึ้นในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี