วันที่ 4 สิงหาคม 2565  ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา ตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษา ระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2564  ในรูปแบบการตรวจประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (MS TEAM) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว ประธานการตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร แพทย์รัตน์ ว่าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ กรรมการ และอาจารย์จริยา เกิดไกรแก้ว เลขานุการ  ณ ห้องประชุมดุสิตพารา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง