ชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี โดย ผศ.ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์ และอาจารย์พรพิมล นามวงศ์ ที่ปรึกษาชมรม และฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้จัดพิธีมอบเกียรตริบัตร ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ให้กับสมาชิกชมรมดนตรี ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตลอดปีการศึกษา ถือเป็นการสร้างชื่อเสียงและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทย ทั้งในรูปแบบการแสดงดนตรีไทย การขับร้องทำนองเสนาะ การเต้น cover dance และการแสดงดนตรีไทยสากล ในกิจกรรม งาน โครงการของวิทยาเขตตลอดมา อีกเป็นการขอบคุณและเลี้ยงส่งสมาชิกชมรมดนตรีรุ่นพี่ที่กำลังจะจบการศึกษาและออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้ง เป็นการส่งมอบภาระกิจกรรมชมรมให้กับรุ่นน้อง และต้อนรับน้องใหม่เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรม นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาระหว่างรุ่นพี่กับน้องใหม่ที่เดินทางเข้าหอพักแล้วให้ได้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันในระหว่างรอเปิดภาคเรียน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และได้รับเกียรติจาก ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน แสดงความยินดี และมอบเกียรติบัตร และมีที่ปรึกษาชมรมดนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย บุษบงค์ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานนอกจากพิธีมอบเกียรติบัตรแล้ว ยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ต “จะกู่ร้องให้น้องฟัง..แทนความคิดถึง” จากชมรมดนตรี รวมทั้ง มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารหลากหลายชนิด จากหลักสูตรต่างๆ และหน่วยงานของวิทยาเขต บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้ง สนุกสนาน อิ่ม อร่อย และมีความสุขตลอดงาน โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18.00-22.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี