กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบ Online วันที่ 5 สิงหาคม 2565