มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

          ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี จากโรงเรียนมัธยมวิสามัญการเรือนจนมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต การพัฒนาความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็ง ของความสามารถทางวิชาการที่มีมาอยู่เดิม และปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้กำหนดอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญดั้งเดิม และโดดเด่น เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสาขาที่มีความพร้อมสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนการบริหารจัดการที่เป็นรูปแบบของสวนดุสิต จากภาวะผู้นำองค์กรได้หล่อหลอม และสร้างเป็นวัฒนธรรมของสวนดุสิตอยู่ในรูปแบบของการมีบุคลิกภาพที่ดี ศึกษาหาความรู้และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ ความมีวินัย และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ความเป็นระเบียบ ประณีตและมีความรู้จริงในสิ่งที่ทำ อันนำมาซึ่งความเป็นตัวตนของ “สวนดุสิต” ในวันนี้ และเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาต่อไปในอนาคต

ปรัชญา 
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการสร้างความเข้มแข็งในการอยู่รอด  (Sustainable  Survivability)

ค่านิยมร่วม
Specialization            ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของมหาวิทยาลัย
Uniqueness              การมีเอกลักษณ์ที่พัฒนาการมาจากรากฐานที่มีมาแต่เดิม
Relationship              สัมพันธภาพภายในและความร่วมมือกับภายนอก
Value                      ความมีคุณค่าในความรู้สึกของประชาคมและสังคม
Identity                   อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ
Variation                  การผันแปร การเปลี่ยนแปลงที่มหาวิทยาลัยต้องพร้อมรับ
Attraction                 ความมีเสน่ห์จากบุคลิกเฉพาะทั้งด้านวิชาการ และความมีสุนทรียศาสตร ของบุคลากรและนักศึกษา
Balance                   ความสมดุลระหว่างชีวิตงานและชีวิตส่วนตัวของบุคลากร
Innovation                นวัตกรรม
Learning                   การเรียนรู้ขององค์กรและบุคลากร
Initiation                  การเริ่มต้น
Total Quality             คุณภาพองค์รวม
Young Blood             คนรุ่นใหม่

วิสัยทัศน์
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านอาหาร การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และการพยาบาลและสุขภาวะ ภายใต้กระบวนการพัฒนาบนพื้นฐานของความเป็นเลิศ

พันธกิจ
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูงสร้างบัณฑิต วิจัย บริการทางวิชาการแก่สังคมและท้องถิ่น ริเริ่ม ปรับปรุง ถ่ายทอด และพัฒนาองค์ความรู้ในด้านที่มีความเชี่ยวชาญและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เจตจำนง
มหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีคุณธรรมกำกับความรู้ เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและจริยธรรม เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิจารณญาณ มีจิตใจเสียสละ มีบุคลิกภาพดีเหมาะสม และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม

หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาประถมศึกษา

โทรศัพท์          0-2244-5520-1
โทรสาร           0-2244-5520

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ที่อยู่         คณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่ 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์          0-2423-9460 -71
โทรสาร           0-2423-9466

คณะวิทยาการจัดการ
          หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการเงิน

                   -    สาขาวิชาการบริการลูกค้า
-    สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
-    สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
          หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ที่อยู่     สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 3 ชั้น 3
โทรศัพท์          0-2-244-5700-2                                
โทรสาร           0-2-243-9142

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 • สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาจีน
 • สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์     
  ที่อยู่        สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1
  โทรศัพท์             0-2244-5800, 0-2244-5802-3                             
  โทรสาร             0-2241-8375                     

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  
 • สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
-    สาขาวิชาคณิตศาสตร์
-    สาขาวิชาฟิสิกส์
ที่อยู่             228-228/1-3  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ถนนสิรินธร  แขวงบางพลัด  เขตบางพลัด  กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์                   0-2423-9401-6       
โทรสาร                    0-2423-9419            

โรงเรียนการเรือน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
 • สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร

ที่อยู่       ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เลขที่ 204/3   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
โทรศัพท์                   0 - 2423-9482-3
โทรสาร                    0 - 2423-9487 

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
          -    Hospitality Management

 • สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
 • สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาการออกแบบงานนิทรรศการและงานแสดง

ที่อยู่     ห้องสำนักงาน อาคาร 3 ชั้น 3
โทรศัพท์          0 - 2244-5710-11     
โทรสาร           0 - 2244-5710

บัณทิตวิทยาลัย
ที่อยู่              อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (แยกสวนรื่นฤดี)
145/9 ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทรศัพท์          0-2241-7191-5         
โทรสาร           0-2243-3408

ธุรกิจวิชาการ

หน่วยงาน

เบอร์ติดต่อ

หน่วยงาน

เบอร์ติดต่อ

สวนดุสิตโพล

0-2668-9342,
0-2244-5480,
0-2244-5277,
0-2244-5210

โฮมเบเกอรี่

0-2668-8231-3,
0-2244-5443-4

โรงแรมสวนดุสิตเพลส

02-241-7571-80

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

02-244-5590

โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต

02-244-5391-3

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

0-2244-5260-2,
0-2244-5350-2

สถาบันขงจื่อ

0-3555-0738-9

ครัวสวนดุสิต

0-2244-5400-9

โรงสีข้าว

0-2244-5385-7

ดุสิตแผนไทย

0-2241-7273

สระว่ายน้ำ

0-2244-5430

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

0-2244-5525,
0-2244-5536

โรงน้ำดื่มดุสิตา

0-2244-5380-1

ศูนย์ปฏิบัติการเนย

0-3555-0593-5 ต่อ 9521-2

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

0-2244-5301-8

ศูนย์สุขภาพ

0-2244-5433-7