Archive for August, 2017

 
  • ประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

    ประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี

    วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00-16.30 ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมบุคลากรวิทยาเขตสุพรรณบุรี โดยมีผู้อำนวยการกองต่างๆ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทั้งสายสนับสนุนวิชาการและงานบริการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  เพื่อชี้แจงข้อตกลงการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคาร ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์ 

     
  •  
 
 
 
 
 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563

 
 
 
 
 

สอบถาม ร้องเรียน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ