มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญท่านที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับหน่วยงาน ในนามนิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และมีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ITA 2023) โดยสแกน QR Code