นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้รับทุนการศึกษาโครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ในโครงการ “Youngเป็นไทย วัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่น” โดยกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2564

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้รับทุนการศึกษาโครงการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ ในโครงการ “Youngเป็นไทย วัฒนธรรมวิถีใหม่ของวัยรุ่น” โดยกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2564