ขอเชิญชวนยื่นข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจอุปสงค์ของการให้บริการกระจายเสียงประเมินต้นทุนและจัดทำโมเดลการลงทุนโครงการข่ายและการให้บริการวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิทัลของประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก-สำนักงาน กสทช.

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์-สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ พัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนา สถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)-ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย