หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ “การประยุกต์การทำงานของนัก HR ในสถานการณ์ WFH” วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams

หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา หัวข้อ “การฟื้นฟูจิตใจในสภาวะวิกฤติการระบาด Covid-19” วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม และสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. เข้ารับโล่เกียรติคุณชรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561