โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาธุรกิจการบิน ศูนย์การศึกษา ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต        จัดกิจกรรม Your airline ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีจำนวน 3 สายการบินที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการจำลองเที่ยวบินด้วยตนเอง ได้แก่ 1. สายการบิน Rubira Air 2. สายการบิน Queendom Airways และ 3. สายการบิน Makoto Airlines โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเรียนรู้ด้านงานบริการบนเครื่องบิน เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีเจตคติที่ดี มีใจรักในงานบริการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ตรงในด้านการบริการบนเครื่องบิน กิจกรรมนี้จัดขึ้นวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องปฏิบัติการบริการการบิน (Mock up) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง