คุณหญิงเพชรดา ณ ป้อมเพชร์
(พ.ศ. 2477)
นางนิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์
(พ.ศ. 2477)
คุณหญิงไสววงศ์ ทองเจือ
(พ.ศ. 2477 – 2484)
นางบุญเกลื้อ กรลักษณ์
(พ.ศ. 2484 – 2489)
คุณหญิงกระจ่างศรี รักตะกนิษฐ
(พ.ศ. 2489 – 2518)
ศาสตราจารย์
เรวดี วงศ์พรหมเมฆ
(พ.ศ. 2518 – 2528)
รองศาสตราจารย์
ลำพอง บุญช่วย
(พ.ศ. 2528 – 2537)
รองศาสตราจารย์
ธง รุญเจริญ
(พ.ศ. 2537 – 2538)
รองศาสตราจารย์
ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน
(พ.ศ. 2538 – 2546)
รองศาสตราจารย์
ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์
(พ.ศ. 2546 – 2547)
รองศาสตราจารย์
ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน
(พ.ศ. 2547 – 2556)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. พิทักษ์ จันทร์เจริญ
(พ.ศ. 2556 – 2559)
รองศาสตราจารย์
ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน
(พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน)