ปริญญาตรี

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ
 • สาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจ
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน-อาเซียน
 • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 • สาขาวิชาธุรกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีดิจิทัล
 • บริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรการจัดการบัณฑิต (การจัดการสำนักงานดิจิทัลและกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล)
 • สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 • สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
 • สาขาวิชาธุรกิจการบิน
 • สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
 • สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
 • สหวิทยาการการท่องเที่ยว
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
 • สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
 • สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริม สมรรถภาพและการชะลอวัย
 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 • หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
 • สาขาวิชากฎหมายมหาชนและการบริหารงานยุติธรรม (หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท)

ปริญญาโท

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา
 • หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ

ปริญญาเอก

 • หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำทางการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรบัณฑิต

 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาล่ามภาษามือ