มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
295 Nakhon Ratchasima Road Dusit District, Bangkok Thailand 10300

SDU Service Center

โทรศัพท์: 0 2244 5555, 0 2244 5920-3
โทรสาร: 0 2244 5924