สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (สำนักงานเลขานุการที่ประชุม) เป็นหน่วยงานบริหาร ดำเนินการจัดประชุม อำนวยความสะดวก กำกับติดตาม ประสานงาน และเชื่อมโยงข้อมูลจากการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

  • คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  • สภาคณาจารย์และพนักงาน

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์: 0 2244 5342-6
โทรสาร: 0 2244 5341
เว็บไซต์: http://secretarygeneral.dusit.ac.th