• สวนดุสิตโพล
  (Suan Dusit Poll)
  โทร: 0 2244 5210-3
 • สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่
  (Suan Dusit Home Bakery)
  โทร: 0 2668 8231-2, 0 2244 5440
 • สำนักกิจการพิเศษ
  (The Office of Business Affairs)
  โทร: 0 2244 5370-8
 • โรงแรมสวนดุสิตเพลส
  (The Suan Dusit Place)
  โทร: 0 2241 7571-80
 • โครงการอาหารกลางวัน 1
  (Suan Dusit Kitchen)
  โทร: 0 2244 5400-4
 • โครงการศูนย์บริการการเพื่อสุขภาพ
  (SDHC:Suan Dusit Health Center)
  – ฟิตเนสเซ็นเตอร์ (Fitness Center)
  โทร: 0 2244 5435
  – สระว่ายน้ำ (Swimming Pool)
  โทร: 0 2244 5430
  – ดุสิต นวดแผนไทย (Thai Massage)
  โทร: 0 2241 7273
 • บริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด
  (Suan Dusit Rice Mill Co.,Ltd.)
  โทร: 0 2244 5385
 • โครงการอาคารที่พัก วิทยาเขตสุพรรณบุรี
  (Dormitory of SDU, Suphanburi Campus)
  โทร: 035 969 9538
 • โรงน้ำดื่มดุสิตา
  (Dusita Drinking Water)
  โทร: 0 2244 5380-1
 • ศูนย์สิ่งแวดล้อม
  (The Environmental Center)
  โทร: 0 2423 9407-12
 • โรงเรียนสาธิตละอออุทิต
  (La-Or Utis Demonstration School)
  โทร: 0 2244 5590
 • ฝ่ายสนันสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม
  (Disability Support Services)(DSS)
  โทร: 0 2244 5528-9
 • โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต
  (Suan Dusit International Culinary School)
  โทร: 0 2244 5391-2
 • โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก
  (The Music Teaching Project)
  โทร: 0 2244 5810
 • สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
  (Institute of language Art and Culture)
  โทร: 0 2244 5260-2
 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (Office of Academic Resources and Information Technology)
  โทร. 0 2244 5301, 0 2244 5242
 • ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์
  (Graphic Site Media & Printing Solutions)
  โทร. 0 244 5080-2
 • การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
  (e-Learning Center (Courseware & LMS Provider))
  โทร. 02244 5315
 • สถาบันขงจื่อ
  (Confucius Institute at Suan Dusit University)
  โทร. 0 3596 9620#3 ต่อ 9519
 • สำนักงานบริการอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
  (Office of Graduate School and Business Services-Suan Ruen Rue Dee Intersection)
  โทร. 0 2241 7191-5
 • สำนักงานบริการอาคารและที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์
  (Office of Accommodation and Business Services)
  โทร. 0 2423 9492-5, 9499
 • ศูนย์ปฏิบัติการเนย
  (Suan Dusit Butter Operational Center)
  โทร. 0 3596 9621
 • ศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต
  (Suan Dusit Academic Testing Center)
  โทร. 0 2244 5660-4
 • ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
  (Human Capital Development Center)
  โทร. 0 2241 6543-6
 • สถาบันวิจัยและพัฒนา
  (Research And Development Institute)
  โทร. 0 2244 5280-4
 • หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
  (University Business Incubator)
  โทร. 0 2244 5287
 • หน่วยบริหารนวัตกรรมการวิจัย
  (Research Innovation Management)
  โทร. 0 2244 5285
 • Café by Home
  โทร. 0 2668 8231
 • Poll Café
  โทร. 0 2244 5269
 • 189 Café by sdu
  โทร. 08 2211 4849
 • คอฟฟี่ แจ๊ส (Coffee Jazz)
  โทร. 0 2241 7571-80 ต่อ 1101