หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)

ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์

ภาษาไทย:หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (4 ปี)
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Education Program in Elementary Education (4 years)
ภาษาไทย:ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Education (Elementary Education)

มุ่งพัฒนาครูประถมศึกษายุคใหม่ที่มีวินัย มีความประณีต รับผิดชอบ รู้จริงในสิ่งที่ทำ เชี่ยวชาญเชิงบูรณาการวิชาชีพครู เก่งภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจัดการเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยี เป็นครูผู้มีเมตตา รักและดูแลเอาใจใส่ศิษย์ ร่วมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อสร้างบัณฑิตทางการประถมศึกษายุคใหม่ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
1. มีวินัย รับผิดชอบ รักและดูแลเอาใจใส่ผู้เรียน มีค่านิยมและคุณลักษณะความเป็นครู ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และมีความเป็นสวนดุสิต
2. มีความสามารถเชิงวิชาชีพครู รวมทั้งศาสตร์และศิลป์ด้านการสอนในระดับประถมศึกษาแบบบูรณาการ มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามสาระวิชา เพื่อเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. มีความสามารถทางการสื่อสารและการจัดการเรียนรู้ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการวิจัย เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการปรับตัวสู่สากล
5. มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการพัฒนาและการใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูในการพัฒนาตนเอง

– การจัดการเรียนการสอนเน้นการเรียนรู้ทักษะสากลของคนในศตวรรษที่ 21 บทพื้นฐานความเป็นไทยและความเป็นสวนดุสิตที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDDs) และนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
– คณาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558
– การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เป็นกิจกรรมเสริมความเป็นครู เพื่อให้บัณฑิตมีจิตวิญญาณความเป็นครูที่ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพครูขององค์กรวิชาชีพ คุรุสภา รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บัณฑิต ในด้านทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพครู ทั้งทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้เทคโนโลยี ทักษะเขียนตัวอักษรไทย พร้อมด้วยทักษะพิเศษอื่น ๆ เช่น การสร้างสรรค์งานกระดาษ งานประดิษฐ์ งานจับจีบผ้า เป็นต้น
– ผลการประเมินภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 96.51 และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

โครงการความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ
– คณะครุศาสตร์ มีโครงการความร่วมมือกับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 6 เขต ได้แก่ ดินแดง ดุสิต บางซื่อ พญาไท ราชเทวี และห้วยขวาง รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 โรงเรียน
– โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่
โรงเรียนพญาไท
โรงเรียนราชวินิต
โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ฯ (วัดโบสถ์)
– สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้แก่
โรงเรียนสาธิตพัฒนา
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์
โรงเรียนพีระยานาวิน
-สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แก่
โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

1. ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
2. ครูผู้ช่วย ครูแนะแนวสำหรับเด็กประถมศึกษา
3. นักวิชาการทางการศึกษา นักวิชาการอิสระ
4. นักเขียนสร้างสรรค์ผลงานทางการประถมศึกษา
5. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาในหน่วยงานต่าง ๆ

ตลอดหลักสูตรประมาณ 261,000 บาท

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 147 หน่วยกิต (4 ปี)

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, กรุงเทพมหานคร, วิทยาเขตสุพรรณบุรี, ศูนย์การศึกษา นครนายก, ศูนย์การศึกษา ลำปาง

รายละเอียดของหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 (มคอ.2)