การจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนบนพื้นฐานสาธารณสุข

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :

บุคคลทั่วไป

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน : 1,000 บาท ต่อคน
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 30 คน/รุ่น

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนบนพื้นฐานสาธารณสุขให้แก่ผู้เข้าอบรม
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้การจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนบนพื้นฐานสาธารณสุขในชีวิตประจำวันได้

Part 1: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
Part 2: การจัดการความเสี่ยงด้านสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
Part 4: การวางแผนด้านสาธารณสุขเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
Part 5: การจัดเส้นทางท่องเที่ยวที่ยั่งยืนบนพื้นฐานการสาธารณสุข

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธิธร แสงรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและธุรกิจ
โทรศัพท์ : 0926144010
E-mail : puttitorn_sae@dusit.ac.th

คอร์สอื่นที่เกี่ยวข้อง