การจัดการอารมณ์ด้านลบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :

บุคคลทั่วไป

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน : 1,000 บาท ต่อคน
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 30 คน/รุ่น

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการอารมณ์ด้านลบให้แก่ผู้เข้าอบรม
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้การจัดการอารมณ์ด้านลบในชีวิตประจำวันได้

Part 1: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอารมณ์ด้านลบ
Part 2: เทคนิคการรับมือกับอารมณ์ด้านลบในชีวิตประจำวัน
Part 3: การจัดการอารมณ์ด้านลบกับการใช้โซเชียลมีเดีย
Part 4: จิตวิทยาการให้คำปรึกษาเพื่อการจัดการอารมณ์ด้านลบ

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 0991536668
E-mail :sirawanr@gmail.com

คอร์สอื่นที่เกี่ยวข้อง