การประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟนเป็นเครื่องมือวัดอย่างง่ายในการทดลองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :

1) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2) นิสิต/ นักศึกษาครูสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) ครูและนักวิชาการที่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ Upskill/Reskill
4) อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟนเป็นเครื่องมือวัดในการทดลองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระยะเวลา : 42 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาทต่อคน
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 50 คน/รุ่น

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์สมาร์ตโฟนเป็นเครื่องมือวัดในการทดลองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้สมาร์ตโฟนเป็นเครื่องมือวัด
3. เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการแนวคิดสะเต็มศึกษาโดยใช้สมาร์ตโฟนเป็นเครื่องมือวัด

จำนวนชั่วโมงทฤษฎีและชั่วโมงปฏิบัติ 42 ชั่วโมง (Module ละ 6 ชั่วโมง)
Module 1: กลศาสตร์ (การเคลื่อนที่แนวตรง การตกอิสระ แรงเสียดทาน และงานและพลังงาน)
Module 2: การเคลื่อนที่แบบหมุนและการเคลื่อนที่แบบกลิ้ง
Module 3: การดล โมเมนตัม และการชน
Module 4: การเคลื่อนที่แบบวงกลมและการเคลื่อนที่แบบคาบ
Module 5: กลศาสตร์ของไหล และคลื่นเสียง
Module 6: แม่เหล็กไฟฟ้า
Module 7: แสง และดาราศาสตร์

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติ ทีฆะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
โทรศัพท์ : 0846683724
E-mail : chat_tee@dusit.ac.th, chat.teeka@gmail.com

คอร์สอื่นที่เกี่ยวข้อง