การประเมินภาวะโภชนาการ (Nutrition Assessment)

โรงเรียนการเรือน
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :

1. นักศึกษาทุกชั้นปี
2. บุคคลทั่วไป

ระยะเวลา : 60 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน : 4,000 บาท ต่อคน
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 30 คน/รุ่น

1. เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถในการประเมินภาวะโภชนาการด้วยวิธีการต่างๆ ได้
2. สามารถคัดกรองและเลือกใช้แบบประเมินการคัดกรองด้านโภชนาการได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อค้นหาปัญหาด้านโภชนาการและเสนอแนวทางการแก้ไขได้อย่าง สร้างสรรค์

วิธีการและเทคนิคการประเมินภาวะโภชนาการทั้งทางตรงและทางอ้อม มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน ทางโภชนาการในระดับบุคคล กลุ่ม และชุมชน การประเมินภาวะโภชนาการโดยการวัดสัดส่วนร่างกาย การวิเคราะห์ทางชีวเคมี การตรวจร่างกาย และการประเมินการบริโภคอาหาร ศึกษาการคัดกรองภาวะโภชนาการ การแปลผลการประเมินทางโภชนาการ
จำนวนชั่วโมงทฤษฎี 30 ชั่วโมง
จำนวนชั่วโมงปฏิบัติ 30 ชั่วโมง

ชื่อ-นามสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตา ฟูเผ่า
ตำแหน่ง : ประธานหลักสูตร
โทรศัพท์ : 080 617 2529
E-mail : tita_foo@dusit.ac.th

คอร์สอื่นที่เกี่ยวข้อง