การออกแบบกราฟิกเพื่อส่งเสริมธุรกิจ

โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :

นักศึกษาทุกชั้นปี

ระยะเวลา : จํานวนชั่วโมงทฤษฎี 20 ชั่วโมง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ 40 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน : 2,000 บาท ต่อคน
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 30 คน/รุ่น

1. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการออกแบบกราฟิก
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยุคดิจิทัลในการออกแบบกราฟิกได้
3. สามารถนําผลงานกราฟิกมาใช้เพื่อส่งเสริมธุรกิจในการสร้างตราสินค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และอินโฟกราฟิก

ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักการออกแบบกราฟิกการจัดวางองค์ประกอบการออกแบบกราฟิกการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศยุคดิจิทัลในการผลิตผลงานกราฟิก การบูณราการศาสตร์ด้านการตลาดและการออกแบบกราฟิกเพื่อส่งเสริม ธุรกิจรวมทั้งฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหาโดยการออกแบบตราสัญลักษณ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการออกแบบสื่อ โฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

ชื่อ-นามสกุล นางสาวรตนนภดล สมิตินันทน์
ตําแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 062 5634554
E-mail : fonnsmit@gmail.com

คอร์สอื่นที่เกี่ยวข้อง