น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม :

1. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสปา และเครื่องสําอาง
2. บัณฑิตที่ต้องการ reskill และ upskill
3. บุคคลทั่วไป

ระยะเวลา : จํานวนชั่วโมงทฤษฎี 20 ชั่วโมง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ 40 ชั่วโมง
ค่าลงทะเบียน : 15,000 บาท ต่อคน
จำนวนผู้เข้าอบรมต่อรุ่น : 10-15 คน/รุ่น

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อสร้างทักษะในการใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ
3. เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในศาสตร์ของน้ำมันหอมระเหย

ประวัติ และ ความรู้เรื่องน้ำมันหอมระเหย สารหอม ระบบการดม การจําแนกกลิ่นของสารหอม โครงสร้าง แหล่งที่มา องค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การนําไปใช้ การประเมินกลิ่นหอมตามหลักสุคนธศาสตร์ การสกัดน้ำมันหอมระเหย การเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ การเลือกใช้น้ำมันหอมระเหยตามธาตุเจ้า เรือน

ชื่อ-นามสกุล นางสาว จิตรวดี ตั้งหิรัญรัตน์
ตําแหน่ง เลขาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสําอาง
โทรศัพท์ : 087-5642228
E-mail : jittarawadee.19@gmail.com

คอร์สอื่นที่เกี่ยวข้อง